• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/02/24 ساعت 08:48

    ابوسعید ابوالخیر در راه بود. گفت: هر جا نظر می‌کنم، بر زمین همه گوهرریخته و بر در و دیوار همه زر آویخته.کسی نمی‌بیند و کسی نمی‌چیند.گفتند: کو؟ کجاست؟ گفت: همه‌جاست، هر جا که می‌توان خدمتی کرد؛ یا هر جا که می‌توان راحتی به دلی آورد. آنجا که غمگینی هست و آن جا که مسکینی هست؛