• «معترضان ساخت این صنایع را در منطقه سبز و جنگلی دشت سقاوه یاسوج موجب تخریب جنگل‌ها و آسیب جبران‌ناپذیر به منابع آبی رودخانه بشار –‌پرآب‌ترین رودخانه شهرستان بویراحمد‌– می‌دانند.» گزارشی درباره اعتراضات محیط‌زیستی به ساخت پتروشیمی در بوشهر و یاسوج، آذر ۹۶ http://sharghdaily.ir/fa/main/detail/۱۴۸۴۸۵ …