• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/24 ساعت 11:00

    دولت چین طی طرحی به نام «خانواده شدن» برای کنترل و ادغام اقلیت‌ها در جامعه چین یک میلیون مامور را به صورت اجباری به خانه‌های اقلیت مسلمان در ناحیه مسلمان‌نشین سین‌کیانگ فرستاده. این ماموران گزارش‌های مفصلی از دیدگاه‌های مذهبی و سیاسی میزبانان خود تهیه می‌کنند.