• دوستان حمیده امینی فرد بهترین گزارش نویس و خبرنگار شهری روزنامه وارد توییتر شده توصیه می‌کنم پیگیرش باشید عالی می‌نویسه