• تنها تضمین معتبر «نشان دادن هزینه عدم پایبندی به توافق» است. تنها چیزی که طرف‌های مختلف را وادار می‌کند به توافق پای‌بند باشند، این است که حس کنند عدم پای‌بندی به توافق برایشان هزینه دارد. در این محاسبه هزینه فایده است که تصمیم می‌گیرند چقدر به تعهداتشان پایبند باشند.