• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/02/24 ساعت 00:15

    بالاخره رفتم زندان «کمیته مشترک ضد خرابکارى»سابق و«موزه عبرت»فعلى و اسمم را روى دیوار زندان و عکسم را روى دیوار بند دیدم .تلخ و شیرین بود وقتى اسم معصومه طوافچیان را روى دیوار دیدم درحالیکه زیر شکنجه کشته شده بود و در روزنامه اعلام شده بود که در درگیرى کشته شده است و موارد دیگر