• مشکل بزرگ راهبرد دولت آقای #روحانی این است که هزینه عدم پایبندی به #برجام را برای آمریکا صفر کرد. اگر از #اروپا تضمین می‌خواهند باید هزینه عدم پای بندی به تعهدات را برای آن شفاف کنند.