• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/23 ساعت 15:15

    نامه امام به اعضای وقت شورای نگهبان:همه باید توجه کنیم که آلت دست بازیگران سیاسی نشویم.باید سعی شود آقایان به عنوان منبری پرخاشگری که تااین مرحله حاضر است پیش رود؛معرفی نشوند …شما درمکانی نشسته اید که بایدخیلی از مسائل رابا سکوت ووزانت خویش حل کنید #جنتی #مجلس_خبرگان #برجام