• برای خودش به نقل از ترامپ نوشته: «تو را توماس جفرسون ایران می‌دانم.» :)))))