• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/02/23 ساعت 17:40

    کثافت‌تر، پلید‌تر، جانی‌تر و اشغال‌تر از منافقین خلق و حامیانش تاریخ بشریت به خودش ندیده