• افشانی" با ۱۹ رای اعضای شورای شهر تهران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.