• هوا گرم شده و #کودکان #کار زیادی دوباره با یک آب پاش و دستمال سرچهارراهها ایستادند میخوان با اجبار شیشه ماشینها رو پاک کنن خیلی هاشون هم سماجت می‌کنن میخوام بگم باهاشون مهربون باشیم کمی هواشون را داشته باشیم .