• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/02/23 ساعت 11:51

    خروج آمریکا از برجام، برای ما اتفاق جدیدی را رقم نخواهد زد؛ چون آمریکا حداکثر تحریم هایی که می‌توانست اعمال کند را اعمال کرده است؛ در حقیقت بود و نبود برجام برای ما تفاوتی ندارد. #برجام #آمریکا