• زنگنه پس از مذاکره با وزیر خارجه گفت: به ترکمنستان اجازه دادیم گازشان ‌را از طریق ایران سوآپ کنند. درباره خرید گاز از این کشور (و حل مشکلات مالی دو کشور) قرار شد کارشناسان مذاکرات را ادامه دهند. وزیرخارجه با ادعای گرفتن طلبشان امده اما لحن زنگنه جالب بود :«اجازه دادیم.»!