• رهبر انقلاب: جلوی این باید گرفته شود/ کسب ثروت با پا گذاشتن بر سر جامعه کارگری http://dlvr.it/QSjqH۵