• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/02/22 ساعت 10:28

    موسوی لاری در گفت و گو با #اعتماد: مخالفت دلواپسان با روحانی است نه برجام. اگر رهبری نمیخواستند، هیچگاه برجام امضا نمیشد هرکسی ازاین اب گل الود ماهی سیاسی بگیرد به کشور خیانت کرده است.