• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/22 ساعت 22:39

    پرسیدم چراوقتی ناحق به همکار رسانه‌ای حمله وفحاشی میشه،دفاع نمیکنیم؟ گفتن:میگن ماشبکه ایم برخورد میکنن،ازدوستاشون حمایت لجستیکی_امنیتی دارن