• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1397/02/22 ساعت 12:32

    حیدر العبادی، نخست وزیر #عراق هنگام ورود به حوزه رای گیری برای رای دادن تفتیش بدنی می‌شود، مثل همه مردم کشورش که می‌خواهند رای دهند. درست است که این تفتیش صوری است اما نشان دادن نمایشی تفاوت نداشتن مقامات با مردم عادی هم حس خوبی دارد، حسی که سال هاست در ایران تجربه نکرده ایم.