• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/02/22 ساعت 17:00

    تبلیغات کارم شیطنتی کردند برای اغاز پیش فروش اجرام، ویدیوهایی گرفتیم انگار که من قراره کافه باز کنم. خداشاهده حرف‌ها وقضاوت‌هایی دیدم که مَپُرس!البته مهربونی‌هایی که دلگرمم کرد. اما فهمیدم بعد این همه گزارش مالی،تا چند نسل بعدمن هرکاری کنیم متهم به خوردن پول زلزله‌زده‌ها هستیم!