• تماس‌های تلفنی جداگانه وزرای خارجه #ژاپن و #نروژ با ظریف وزیران امورخارجه ژاپن و نروژ درتماس‌های تلفنی جداگانه با #ظریف ضمن حمایت از تداوم #برجام برلزوم بهره مندی ایران ازمنافع این توافق تاکیدکردند