• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/02/22 ساعت 17:07

    تیم‌تبلیغات اجرام، باگرفتن ویدیوهایی که انگار من در حال باز کردن کافه هستم شیطنتی کردند که واکنشهایی که در پی داشت بسیارجالب بود.هم مهربانی و دلگرمی بسیاری عزیزان و هم قضاوتها و‌توهین‌هایی که مپرس!فهمیدم با این همه گزارش شفاف، تاچندنسل بعدمن هرکاری کنندازخوردن پول زلزله‌زده‌هاست!