• دنباله‌روی پاریس از واشنگتن مردم فرانسه را از بازارهای جذاب محروم می‌کند: خانم لوپن در بیانیه‌ای از سیاست‌های کشورش در پیروی از آمریکا انتقاد کرد و گفت که باید با آنچه آمریکا دیکته می‌کند مقابله کرد و همچنین او بر لزوم همکاری واقعی فرانسه با ایران، روسیه… http://dlvr.it/QSdp۵s