• شکستهشدن سد روی روستا!: بیش از ۴۰ نفر در اثر شکستگی یک سد در کنیا و بروز سیل جان خود را از دست داده‌اند. http://dlvr.it/QSXWT۴