• مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

    1397/02/21 ساعت 12:55

    میان کشمکش انتخاب شهردارتهران،جنگ برای پول و قدرت،مردکارتن خواب ورشکسته به زنی ۵۰ ساله در پارک تعرض میکندوبه اعدام محکوم میشود.به همین راحتی مردم شهرتهران نابودمیشوندوچون پای فلان جریان سیاسی هم درمیان نیست آقای نماینده افشاگرسکوت میکند.اعضای شورای شهرهم اصلابا خبرنمیشوند