• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/02/21 ساعت 12:22

    اینگونه اظهارات خوب است،ولی حمایت ازبرجام نبوده وصرفاتضمین شرکتهای اروپایی است؛روشن است که تاکنون بانکها،شرکت‌ها،و …بی میل بودند، واز۹۰تا۱۸۰روزدیگربانک‌ها،بیمه‌‌ها،شرکتهای نفتی، و …مجبورندازمعامله باایران سرباززنند. تضمین بایدحافظ تمامیت حقوقی،سیاسی، امنیتی، اقتصادی برجام باشد.