• این نه اعتمادسازی یا مذاکره، بلکه ‘هزینه عدم پای بندی’ است که معین می‌کند یک توافق پایدار می‌ماند یا نه؟ بزرگترین تضمین این است که اروپا ببیند امریکا بابت عدم پای بندی به #برجام هزینه‌ای گزاف داد.