• رونن برگمن روزنامه‌نگار اسرائیلی درباره برخی برنامه‌های موساد برای ضربه‌زدن به ایران می‌گوید: فشار سیاسی، تحریک اقلیت‌ها، تحریم‌های پیچیده و همه‌جانبه و عملیات ویژه شامل فرستادن ویروس‌هایی مثل اکستاکس‌نت(عملیات ساییری بازی‌های المپیک!) و ترورهای هدفمند(ترور دانشمندان هسته‌ای)