• متن کامل این گفت‌وگو که در آن توضیح داده می‌شود اسرائیل چرا و چطور دانشمندان هسته‌ای ایران را در تهران ترور کرد.