• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/02/20 ساعت 00:11

    هر موقع اندوه بهم هجوم میاره اصلاح سر لازم میشم و شگفت اینکه بعد از اصلاح از حجم اندوهم کم میشه به عبارت دیگه تا غصه دار نشم سلمونى نمیرم