• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/02/20 ساعت 00:52

    امشب رفتم محل کودکى براى اصلاح سر ،خیابان جمال الحق روبروى کوچه دلبخواه از کوچه تاریخى سیگارى رد شدم جایى که سروان عباسى با یک چمدان گیر افتاد و سازمان افسرى حزب توده با ششصد افسر و سه هزار درجه دار لو رفت تابلوى کوچه عوض شده بود اونى که تاریخ میخونه کجا کوچه سیگارى رو پیدا کنه؟