• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/02/20 ساعت 01:30

    بنگرید به امضا دادن جناب پاموک: اول تاریخ و بعد محل و اسم طرف و واژه اى که معنى «براى» میده و بعد امضا. خلاصه و موجز مثل داستان هاش.