• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/02/20 ساعت 21:05

    آذری جهرمی :کشور متعلق به همه ماست،اداره حاکمیت با یک نظر ممکن نیست،ممکن است نظرات مختلفی درست یا غلط مطرح شود،آنچه مهم است قانون است