• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/02/20 ساعت 01:03

    رفتم توى محله مالوفم و نیم قرن پیش که با چندتا از بچه هاى ده دوازده ساله تصمیم گرفتیم براى ایام محرم دسته مستقل خودمون رو راه بیندازیم،پرچم لازم داشتیم،سیروس جهود بزّاز پارچه پرچم‌ها رو فراهم کرد،مهدى خیاط شیعه لبه هاشون رو دوخت و روبن باترى ساز ارمنى چوبشون رو تدارک دید.