• علیرضا نجف زاده   ARNAJAFZADEH@

    1397/02/20 ساعت 23:21

    یک ساعت اندیشیدن بهتر از یک سال عبادت است.امام جعفر صادق(ع) #فکر… https://www.instagram.com/p/Bim۴pR۹BOiu/?utm_source=ig_twitter_share …