• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/02/20 ساعت 00:20

    امشب از تجربه هاى خودم براى مقابله با غم و غصه و افسردگى گفتم یکى دیگه از روش هام اینه که وقتى تاب برخورد با مسائلم رو از دست میدم میرم یک گوشه دنج و تاریک و مى شینم یک دل سیر گریه مى کنم هنوز به روش هاى بومى مقابله با افسردگى معتقدم