• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/02/20 ساعت 10:58

    رفیقم وقتى اینو دید گفت "فایده نداره ممکن نیست بره ، چاره اى ندارى جز اینکه بغلش کنى!در آغوشش بگیر سفت،محکم