• این مکان محل حضور بچه هاى معصومیه که مشغول بازى وخاطره سازى هستن، تنها جایی که تیارا در اون حالش خوب بود وحال خوب خیلى از بچه‌ها رو میدیدم، شرم آوره این #دلقک_بازى براى فروش و تبلیغ یک فیلم به حدکافى بابت اتفاقات عجیب این سرزمین وحشت هست لازم به این #حماقت نبود #به_وقت_شام