• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/19 ساعت 01:13

    شاید رفع شر ترامپ از برجام خیر زیادی برای ایران باشد. انسجام و بکپارچگی و اراده بی نظیر مردم ایران را باز خواهیم دید. اینده به لطف خدا روشن است، از این تاریکی عبور خواهیم کرد.