• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/19 ساعت 13:16

    از امروز جهان به دو اردوگاه تقسیم شده است. مرزهای این تقسیم بندی دیگر بین آمریکا و دیگر کشورها نیست بلکه مرزبندی از درون آمریکا و از درون کشورها آغاز می‌شود. امروز یا با برجام و صلح هستید یا علیه برجام و در کنارترامپ.