• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/19 ساعت 00:25

    امام برای نظام از«جام زهر» ابایی نداشت، اما هنوز احمق هایی هستند که تا نابودی مردم و نظام، صلح را پس می‌زنند وجنگ می‌طلبند شرم تاریخ بر شما