• به قول ما لرا: تو کپته بوَند. (جواب‌های دیگه هم داریم ولی خب شرم حضور اجازه نمی‌ده)