• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/18 ساعت 17:19

    نمایشگاه توانمندی‌های زنان استان هرمزگان. هنر فوق العاده زیبای سوزن دوزی، گلابتون دوزی، خوس بافی، حصیر بافی کار زنان استان.