• زرشک! خیلی‌ها از این خوش‌خیالی‌ها کردند ولی به درک واصل شدن: صدام سال۵۹ اول جنگ به نیروهاش گفت:«صبحانه را در بغداد بخورید، ناهار را در تهران خواهید خورد» همین مجاهدین‌خلق سال۶۷ و آخر جنگ با شعار «امروز مهران، فردا تهران» به ایران حمله کردند اما نیروهای ارتش نیست و نابودشان کردند.