• نگران و عصبانی اما امیدوار بی‌تعارف و صریح می‌گویم هر کسی که این کشور را که از دل و جان دوستش دارم، به دلیل همین کم و کاستی‌ها «خراب شده» یا چیزی شبیه به این توصیف کند حتی اگر کهنه‌ترین دوست یا نزدیک‌ترین کسم باشد با او ذره‌ای حس دوستی و نزدیکی ندارم.