• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/18 ساعت 12:42

    امنیتی بازی، اطلاعاتی بازی و ظرفیت‌های شغلی و اجتماعی خود را در ازای دستاوردهایی، در اختیار یک دستگاه امنیتی، به ویژه دستگاه نظارت ناپذیر و وابسته به نهادهای غیرمنتخب قراردادن آیا کار درستی است؟ آیا صحیح است؟