• «شهرهای ایران شهرهای تمیزی هستند.. تهران از پاریس خیلی تمیزتر است. البته در مورد هوا نمی‌توانم این را بگویم(با خنده)» سفیر فرانسه در این مصاحبه‌ /سال۹۴ http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/۶۷۷۸۵ … اون موقع هم این جمله -مثل این گفته سفیر انگلیس درباره کیفیت سفرش با قطار در ایران- به یه عده برخورد :)