• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/18 ساعت 06:24

    میوه پیروزی در دفاع از سوریه در انتخابات لبنان چیده شد. میوه پیروزی مقاومت در انتخابات لبنان در انتخابات عراق چیده می‌شود. بستر برای برگزاری انتخابات در سوریه و پیروزی اراده مردم فراهم خواهدشد. امنیت مبتنی بر رضایت در مقابل تهدیدات اسرائیل و مداخلات سعودی بازدارندگی ایجاد می‌کند.