• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/18 ساعت 09:20

    الان هرمزگان؛ بازدید یک روزه، دیدار با تشکلها، مردم، زنان، طرح‌های کارآفرینی، صنایع دستی. استان هرمزگان دارای تنوع بسیار زیبای لباس‌های سنتی است. همه ایران سرای من است. امروز با ما اینجا همسفر شوید.