• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/02/17 ساعت 08:40

    خانم مترجمى براى معرفى و تبلیغ کتابش در توییتر اطلاع رسانى کرده بود که در فلان غرفه حضور خواهد داشت .آقایى رسید و کتاب را برداشت و به خانم مترجم که آماده توضیح در باره کتاب بود رو کرد و پرسید «خانم لى؟»خانم مترجم لبخندى زد و پرسید«شما؟»آقا پاسخ داد «من کلنل هستم». #tweeter