• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/02/17 ساعت 07:11

    پس کودکان و زنان لطیف طبع‌تر باشند،بى بهره ماندند تا آنگه که ترانه گفتند و پدیدار آمد،آنگه این ترانه را نصیب این قوم کردند تا این قوم نیز راحت یابن از این لذّت،از آنچه اندر وزن‌ها هیچ وزنى لطیف‌تر از ترانه نیست #قابوس_نامه